Våra familjehem

Ett 40-tal familjehem och jourhem är i dagsläget kopplade till SKFH. Dessa är belägna från Småland i söder till Dalarna i norr. Familjehem finns på landsbygden, utanför tätort, inne i samhällen och i städer. Många av våra familjer har lång erfarenhet av att vara familjehem och flera kan ta emot placeringar med kort varsel. SKFH:s familjehem bekänner sig till Svenska Kyrkans trosbekännelse. 

Familjehem finns med lång erfarenhet av arbete med människor från olika kulturer och religioner, främst ensamkommande flyktingbarn och ungdomar med muslimsk tro. 

Så fungerar utredningen

Utredningen av våra familjehem innehåller följande delar:

  • Inhämtande av registerutdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister, Kronofogdemyndigheten, Transportstyrelsens LOB-utdrag samt kommunens socialregister
  • Hembesök
  • Socialstyrelsens bedömningsmetod BRA-fam
  • Djupintervju utifrån Kälvestensmetoden
  • Referenstagning

Familjehemsutredningen aktualiseras sedan inför varje ny placering och för familjehem med pågående uppdrag inhämtas registerutdrag årligen.

Alla familjehem får utbildning

Våra familjehem utbildas med utgångspunkt i Socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Ett hem att växa i”. Familjehemmen får kontinuerligt fortbildning inom ämnen som exempelvis trauma hos barn och ungdomar, anknytning, kulturkompetens, återfallsprevention, droger och autismspektrumtillstånd. Annan fortbildning aktuell för den specifika placeringen kan också erbjudas familjehemme