Kvalitet för SKFH

I SKFH är vi måna om att hålla en hög kvalitet på vårt arbete med konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. Kvaliteten ska genomsyra varje fas av familjehemsvården och upprätthållas för alla inblandade aktörer. Vi arbetar på flera plan för att ständigt förbättra vår verksamhet. Nedan följer en beskrivning av de olika delarna av vårt kvalitetsarbete.

Kvalitetsindex

SKFH ingår i Ssil:s kvalitetsindex. Detta innebär att Ssil å SKFH:s vägnar kontaktar handläggaren för varje enskild placering som överstiger tre månader för att utvärdera SKFH:s arbete. En sammanställning av de genomförda utvärderingarna görs därefter tillgänglig för vårdköpare och används även i SKFH:s förbättringsarbete.

Planering och utvärdering av familjehemsplacering

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete av SKFH:s verksamhet finns utarbetat i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9). Syftet med SKFH:s ledningssystem är att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Efter varje avslutad familjehemsplacering genomförs utvärderingar med den placerade, familjehemmet och handläggaren på ansvarig myndighet. Utvärderingarna sammanställs skriftligen i en rapport och dessa används också som ett underlag i förbättringsarbetet.

Varje år beställs och granskas registerutdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för all personal och samtliga familjehem med pågående familjehemsuppdrag.

Rutiner finns för utredning av avvikelser exempelvis i form hantering av klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet och rapport om missförhållanden eller risk för missförhållanden enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om lex Sarah.

I början av varje kalenderår skrivs SKFH:s verksamhetsberättelse för föregående år och i den ingår en kvalitetsberättelse.