En konsulent hjälper er med stöd och resurser

En familjehemskonsulent med gedigen erfarenhet och adekvat utbildning kopplas till familjehemmet under den aktuella placeringen. En av konsulenternas viktigaste uppgifter är att ansvara för att familjehemmet har det stöd och de resurser som placeringen kräver. Konsulenten sköter även kontakten med den placerande myndigheten, andra inkopplade myndigheter samt samordnar övriga behandlingsinsatser.

Det här ingår i stödet

  • Hembesök och handledning av familjehemskonsulenten minst en gång i månaden  eller oftare enligt överenskommelse eller vid behov. Telefonkontakt tas så ofta det behövs, dock minst en gång per vecka.
  • En jourhavande familjehemskonsulent finns tillgänglig för familjehemmet  dygnet runt, året runt.
  • Grundutbildning med utgångspunkt i Socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Ett hem att växa i”. Kontinuerlig fortbildning och utbyte med andra familjehem under SKFH:s familjehemsträffar. Dessa anordnas två gånger per år. Annan utbildning aktuell för den specifika placeringen kan också erbjudas familjehemmet. 
  • Ekonomisk ersättning bestående av arvode och omkostnadsdel med utgångspunkt i Sveriges kommuner och landstings (SKL) riktlinjer. 
  • Försäkringsskydd under den aktuella placeringen av vilken både familjehemmet och den placerade omfattas.

Mentorskap kan även erbjudas det nya familjehemmet under placeringsperioden. Detta innebär utbyte och stöd från ett familjehem med erfarenhet inom liknande typ av placering.