iStock-1284584238

Förarbetet säkerställer rätt matchning

Familjehemsvården inom SKFH börjar oftast långt innan något av våra familjehem tar emot ett barn, ungdom eller vuxen för vård i sitt hem. Innan placeringen påbörjas genomförs en matchningsprocess för att hitta ett familjehem med rätt förutsättningar för att kunna tillgodose barnets, ungdomens eller den vuxnes specifika behov samt uppfylla uppdragsgivarens krav och önskemål.

SKFH:s familjehem med pågående uppdrag får handledning, utbildning och möjlighet till stöd dygnet runt, året runt, av SKFH:s familjehemskonsulenter, allt för att den placerade ska kunna erbjudas god vård under sin tid i familjehemmet. Familjehemsvården i SKFH:s familjehem har sin utgångspunkt i den fastställda vårdplanen och genomförandeplanen och ska vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglad av kontinuitet. Detta säkerställs i samarbete mellan SKFH, familjehemmet och den placerande myndigheten.

Vi som erbjuder familjehemsstöd

SKFH:s familjehemskonsulenter är socionomer eller har likvärdig utbildning samt gedigen erfarenhet av familjehemsvård och socialt arbete. Våra konsulenter har bland annat handledarutbildning, utbildning i BBIC, återfallsprevention och/eller MI.

En av familjehemskonsulenternas viktigaste uppgifter är att ansvara för att familjehemmet har det stöd och de resurser som placeringen kräver. Våra konsulenter ansvarar även för kontakten med uppdragsgivaren och andra inkopplade myndigheter samt samordnar övriga behandlingsinsatser. Vid behov tar SKFH hjälp av externa samarbetspartners så som exempelvis Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Vuxenpsykiatrin, leg. psykoterapeut, psykolog, kurator.