Teoretisk grund

Huvuddragen i den teoretiska grund som SKFH:s familjehemsvård vilar på är följande:

  • Utvecklingsekologisk teori
  • Anknytningsteori
  • Teorier om risk- och skyddsfaktorer
  • Social inlärningsteori

Inom SKFH har vi individens bästa i centrum som utgångspunkt för vårt arbete. Vi har ett salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt som genomsyrar alla delar av familjehemsvården. SKFH:s arbete är grundat i den kristna människosynen om alla människors lika värde, ett värde som tillskrivs människan enbart genom att finnas till.  Vår grundsyn är att varje människa är unik och värd respekt och vi tror på människans egna inneboende resurser, förmågor och möjlighet till förändring.